Regulamin sklepu internetowego

 • Podstawowe pojęcia

  1. SprzedawcaKwiaciarnia Gladiola Elżbieta Kępa, ul. Patli 5, 16-400 Suwałki, REGON: 791053423, NIP: 8441185145.
  2. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną https://gladiola.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
  3. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
  4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
  6. Towar – kompozycje kwiatowe oraz inny asortyment, prezentowane w Sklepie, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określone w zamówieniu.
  7. Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu Towarów.
 • Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym https://gladiola.pl.
  2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
  3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 • Przyjmowanie i realizacja zamówień

  1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
  2. Zamówienia od Klientów są składane poprzez Formularz Zamówienia, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem na adres wskazany w Formularzu Zamówienia.
  3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
   • w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.
   • w przypadku złożenia zamówienia płatnego za pobraniem lub przy odbiorze osobistym Towaru – rozpoczyna się w momencie pozwalającym terminowo dokonać realizacji zamówienia.
  4. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane i dostarczane zgodnie z podanymi informacjami w Formularzu Zamówienia.
  5. Każde zamówienie jest ewidencjonowane w systemie sklepu. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.
  6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
   • Telefon: +48 791 729 133
   • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   • Adres korespondencyjny: ul. Patli 5, 16-400 Suwałki
  7. Ceny Towarów prezentowane na stronach Sklepu są cenami brutto.
  8. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.
  9. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Sprzedawcy wskutek wprowadzenia w błąd w zakresie danych teleadresowych lub innych parametrów uniemożliwiających dostawę Towaru.
 • Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

  1. Realizacja wysyłki zamówień złożonych w Sklepie odbywa się z wykorzystaniem środków transportu Sprzedającego.
  2. Koszty Dostawy są wliczone w cenę towarów.
  3. Godzina dostawy towaru jest orientacyjna i zostaje wskazana przez klienta. Może nastąpić po minimum 3 godzinach od chwili przyjęcia zamówienia przez sprzedającego z zastrzeżeniem działu III Regulaminu pkt. 4 a i b.
  4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany godziny dostawy, po uprzednim poinformowaniu klienta.
  5. Jeżeli dostawca nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem, zostawi wiadomość z prośbą o kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą. Jeżeli odbiorca nie skontaktuje się ze Sprzedawcą i przesyłka nie zostanie doręczona w następnym dniu roboczym, realizacja zamówienia zostanie anulowana. Zamówienie będzie musiało zostać złożone ponownie i opłacone w pełni przed ponownym doręczeniem.
 • Zastrzeżenia

  1. Zdjęcia Towarów prezentowane na stronach internetowych Sprzedawcy mają charakter poglądowy. Z racji tego, że kompozycje kwiatowe składają się z żywych kwiatów ciętych, stąd Towar będący przedmiotem zamówienia może w sposób nieznaczny różnić się od kompozycji prezentowanych na zamieszczanych zdjęciach. Tym samym sprzedawca zastrzega możliwość dokonywania zmian w zamówieniu i zastępowania produktów, tak aby kompozycja, którą otrzyma Klient była jak najbardziej zbliżona do tej, która została zamówiona ( kolorystyka, rozmiar, wartość, użyte rośliny).
  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zleceń.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie dostarczenie przesyłki z winy Klienta wynikające np.: z podania błędnych danych odbiorcy,  nieobecności odbiorcy pod podanym adresem lub nie przyjęcie przesyłki poprzez odbiorcę.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia. Godziny dostarczenia podane przez klienta w formularzu zamówienia są orientacyjne i w niektórych przypadkach dostarczenie może przesunąć się w czasie (z powodu trudności z dojazdem, wypadków na drodze, dużej ilości zamówień).
 • Formy płatności

  1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
   • rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem za pośrednictwem serwisu Przelewy24, PayU oraz PayPal.
   • za pobraniem lub przy odbiorze osobistym przesyłki
   • przelewem na rachunek bankowy nr 52 1140 2017 0000 4302 0787 1603
  2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.
 • Odstąpienie

  Zgodnie z art.38 pkt 4 ustawy o prawach konsumenta Prawo odstąpienia od zamówień składanych przez Klienta poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do Towarów stanowiących kompozycje kwiatowe lub inne towary będące rzeczami ulegającymi szybkiemu zepsuciu lub mającymi krótki termin przydatności do użycia.

 • Ochrona danych osobowych

  1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
  2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
  3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 • Postanowienia końcowe

  1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
  2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą: Kwiaciarnia Gladiola Elżbieta Kępa. z siedzibą w Suwałkach. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
  3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu: https://gladiola.pl
  4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
  5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
  6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • Reklamacje

  1. Kwiaciarnia Gladiola udostępnia adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. służący do przesyłania zapytań i reklamacji. Reklamacja musi w szczególności zawierać przedmiot reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające.
  2. Kwiaciarnia Gladiola dokłada starań, aby reklamacje były rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od momentu przesłania reklamacji przez Użytkownika.